Follow

Dobra Panie i Panowie :P Gab.com przeszedł na Fediwersum, spoko. A wiadomo coś o Minds.com? Też są głosy (?), że ma przechodzić, ale wiadomo co i jak?

@m4sk1n Ech, myślałem, że pracują nad tym 😥

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!