Follow

Tak się zastanawiam - ile osób piszących po polsku śledzicie? :D Bo parę osób mam na oku, ale chyba za mało :D

@fervi tzn. 22 osoby z Polski, niekoniecznie posługujące się polskim

@m4sk1n A kogoś ciekawego możesz podrzucić? W sensie staram się jakąś grupę Polską mieć na Mastodon by czytać czasem :D

@fervi nie chcę podrzucać, obserwowanie kogoś lub polecanie tylko dlatego że jest Polakiem trochę nie ma sensu :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!