Follow

Niektórzy może wiedzą, niektórzy nie - ale jestem "jutuberem". Fatalnym, ale jednak. Co tydzień tworzę materiał o Bitcoinie, by edukować ludzi. Oto najnowszy (z wtorku, nie wiem kiedy wtorek xD)

Przedstawiam mój materiał o możliwości cofania transakcji przez Binance na Bitcoinie - czy była w ogóle możliwość zrobienia takiej akcji?

youtube.com/watch?v=3FiLOq6uFv

Jak ktoś chce to może dać tipa w sieci Lightning
tippin.me/@fervi36341408

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!