@Ninja

Po roku używania stwierdzam że idea super, wykonanie super, społeczność super...

Tylko jak to w social mediach łatwo wpaść w nawyk. 😁

Follow

@Ninja

A i oczywiście dzień dobry

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!