Czas się odłączać powoli od facebooka

Follow

@matsu Szybciutko kasować konto, a potem powoli czekać 30 dni w niecierpliwości

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!