ithardware.pl/aktualnosci/what A teraz zagadka - skąd Whatsapp wie, że dana wiadomość to fake news, skoro podobno jest szyfrowanie E2E?

Follow

@hlukasz Pewnie chodzi o ilość wysłanych wiadomości. Może aplikacja sprawdza ich sumy kontrolne jeszcze przed wysłaniem na serwer

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!