Follow

Czasami domyślne ustawienie wszystkiego za użytkownika kosztem skalowalności i możliwości wyboru, nazywane jest ekosystemem

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!