Follow

Dzisiaj uświadomiłem sobie że większość starych ludzi jest samotnych. I że ja też będę.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!