Właśnie dzięki jednemu Frenowi ogarnąłem jak sobie zablokować całą instancję. Super...

Czszur boosted

@dredmorbius

1. Climate meltdown.
2. The rise of fascism in the west.
3. Breakdown of empathy and compassion between people (problem in itself, but also makes solving any other problem harder).

Czszur boosted

"Naszym obawom dotyczącym etyki i psychologii powinny towarzyszyć wątpliwości o czysto naukowym charakterze. Czy możemy pogodzić się z teoriami, na których specjaliści od inżynierii społecznej opierają swoje działania i za pomocą których usprawiedliwiają manipulację ludźmi? Na przykład profesor Elton Mayo stwierdza kategorycznie, że " pragnienie bezustannego obcowania z bliźnimi (...) jest silną, o ile nie najsilniejszą cechą ludzką". Nazwałbym to jawną nieprawdą. Niektórzy przejawiają to pragnienie, o którym pisze Mayo, inni nie. Jest to kwestia temperamentu i wrodzonego usposobienia. Każda struktura społeczna oparta na założeniu, że "człowiek" (cokolwiek to oznacza) pragnie bezustannie obcować ze swymi bliźnimi, jest dla wielu mężczyzn i kobiet niczym prokrustowe łoże. Idealne dopasowanie do jego rozmiarów byłoby możliwe tylko dzięki rozciągnięciu albo obcięciu członków." - Aldous Huxley / Nowy Wspaniały Świat - 30 lat później

"Życie w mieście jest anonimowe i - że się tak wyrażę - abstrakcyjne. We wzajemnych kontaktach ludzie nie odsłaniają pełni swojej osobowości, ale obcują ze sobą jako reprezentanci różnych stosunków ekonomicznych albo, jeżeli nie są w pracy, jako nieodpowiedzialni poszukiwacze rozrywki. Wiodące taki tryb życia jednostki zazwyczaj czują się osamotnione i bezwartościowe. Ich egzystencja zatraca jakikolwiek cel i znaczenie." - Aldous Huxley / Nowy Wspaniały Świat 30 Lat Później. Raport rozbieżności.

m.youtube.com/watch?v=Ib5K1vrO

Nowy wykład z napisami od TZM Polska. Opisuje nasz problem komunikacyjny który powoduje, że nie jesteśmy się w stanie wziąć za i .

Czszur boosted

For any concerned webdevs my advice is:

1. Most importantly: Test in multiple browsers
2. Avoid JavaScript, there's too much bloat there for new browser engines to afford. If you must use JS discuss how new web standards can help you move away from it
3. Use progressive enhancement/graceful degradation, this will help new browsers get started quickly
4. Don't worry about your pages looking the same everywhere, only care that they look good everywhere
5. Related to (2), try out Intercooler.js

Show thread
Czszur boosted

Seeing the calls to switch to Safari or Firefox from Chrome (hey, have I told you about Odysseus?) I want to say once again that we should be developing new browser engines to fight the collapse in browser divirsity! We need the web to simplify!

Who's interested? I've developed a CSS engine to help you: git.nzoss.org.nz/alcinnz/styli

And I've just gotten around to blogging about it: odysseus.adrian.geek.nz/misc/2

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!