Follow

Piotr miał cię za swą dziką rządzę,
Jan za to, że jest piękny ciałem,
Alojzy miał cię za pieniądze,
Ja -- zawsze cię za k...ę miałem.

(z opisów na gg)

Dobra, kłamałem, Cyrulik Warszawski nr 370

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!