Jak wchodzicie na zabka.pl to pokazuje Wam się takie okienko jak po prawej, czy takie jak po lewej? 🤔

@midline To skomplikowane.

Firefox z ublockiem - nic, od razu popup "znajdź najbliższy sklep"
Chromium z ublockiem - lewa.
Firefox po wyłączeniu ublocka - prawa.

W kwestii ublocka to pewnie na firefoksie mam więcej filtrów

Follow

@midline Zmieniam zeznania. Niezależnie od przeglądarki jak robię refresh bez cache (firefox: ctrl-shift-r) to w końcu się zmienia

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!