Moja żona uczyła dzisiaj kota czytać! Muszę to z siebie wyrzucić. Nasza kotka uwielbia drukarkę i jak tylko zaczyna drukować, pędzi i bawi się papierem. No i słyszę z okolic drukarki taki tekst: "Musisz nacisnąć to obok. Tu jest napisane 'drukuj'. Na początek zapamiętaj, że to ten krótki napis."
A jak się już nauczy czytać, to nauczy też inne koty, a może też inne zwierzaki. I naprawdę będziemy musieli spieprzać na Marsa. Dobrego dnia!

@jaczad Ale ja nie chcę spieprzać na Marsa, ja chcę żyć na Kotplanecie

Tylko wtedy nadal będą rządzić koty, tak jak dzisiaj. Za to nie dadzą się już pogłaskać. To po co mieszkać na takiej planecie?
@czerwiec

Follow

@jaczad Jak mają rządzić, to niech rządzą jawnie, a nie przez podszeptywanie głupich pomysłów jakiemuś staremu kawalerowi

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!