Starsza pani grabi liście przed kamienicą, wybiega z niej facet w garniturze

Starsza pani: Dokąd panu tak spieszno?

Pan w garniturze: Nasza strona przestała działać, muszę biec do biura

Starsza pani: ...ale kryndż

Oczywiście facet w garniturze wybiega z kamienicy, a nie ze starszej pani grabiącej liście *

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!