Taktok to jest najlepsza rzecz jaka się przytrafiła ludzkości.

Za sto lat to wideo będzie „wisieć” w muzeum klasyki warte miliony z kolejkami zwiedzających.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!