Prawdziwy mężczyzna skręca meble. Ciota czyta instrukcję

Follow

@smigol Prawdziwy mężczyzna czyta instrukcję po to, żeby wiedzieć czy trzeba nanieść ewentualne poprawki

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!