Parówki to głównie zmielone skóry i chrząstka zwierząt po uboju.
Parówki są zrobione z przetworzonych odpadów
Parówki są ekologiczne

Follow

@smigol tired: recykling to mit
wired: parówki za 5zł/kg

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!