Nie mogłem udostępnić, bo grafika nie miała tekstu alternatywnego. Muszę jednak Wam to sprzedać.

W Polsce są dwie konkurujące partie. Jedna to PISS, a druga to POO.

Kurtyna!

@jaczad W Polsce są dwie konkurujące partie. Wolnościowcy (część w Konfederacji) i Lewica (cała reszta)

@pronto @jaczad wolnościowiec czyli? Bo jeśli syndykalista to się nadal wpisuje w lewicę, jeśli liberał to ważne jaki, bo i liberały mogą być lewicowe? Czy jeszcze coś innego?

@seachdamh @pronto @jaczad Wolnościowcy, czyli osoby które rozumieją wolność w dokładnie taki sposób, jak osoba używająca określenia „wolnościowcy”. Nie mylic z „to nie są prawdziwi wolnościowcy”.

@mkljczk @jaczad @pronto @seachdamh
Rozumienie wolności przebiega przez cywilizację. U nas są, aż 3 łacińska, bizantyjska i antycywilizacja.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!