Follow

@kuba it's a bad idea, szczególnie gdy zabierasz wszystkim uczniom szkół w mieście darmowe bilety, w zamian za jeden jebany "eko" autobus

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!