Gdy nie było internetów, to tylko rodzina wiedziała, żeś jest debil…

Follow

@sp6ina prywatna osoba napisała na swoich prywatnych drzwiach mądre rzeczy
W czym problem

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!