#Chronomanci Rocznica
Wczoraj była 104 rocznica Wielkiej Bolszewickiej Rewolucji Październikowej. Rocznica jest wciąż obchodzona w niektórych kręgach 7 listopada. Jest to dowód, że pomiędzy wybuchem rewolucji i dniem dzisiejszym minęło więcej czasu, niż powinno. Jest to oczywiście akcja Chronomantów, powiązana z reformą kalendarza Grzegorza XIII. Jak widać - nie wszystko się Chronomantom udaje, skoro nazwa "październikowa" pozostała i wciąż budzi pytania w kolejnych pokoleniach.

Poczekaj na prawdziwą bombę. Na razie to były drobiazgi. Na horyzoncie naprawdę grube przekręty!
@crusom

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!