Follow

Właśnie mi się przypomniało, że facetka z polskiego zdała jakiś tekst na kiju i stos zadań

Pic rel

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!