W Koninie chcą zrezygnować z darmowych przejazdów autobusami, dla uczniów szkół, gdyż:
"Roczny koszt to około 1 miliona złotych. Ta propozycja jest wynikiem wzrostu kosztów funkcjonowania transportu miejskiego, na co składa się m.in. wzrost cen paliwa i energii elektrycznej, coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, konieczność finansowania inwestycji dostosowujących tabor do wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych"

a jednoczesnie kupują polski autobus elektryczny:
"Autobus kosztował ponad milion 100 tysięcy złotych. Został wzięty w leasing."

To zajebiste "Zielone miasto energii" XDDDDDDDDDDDD

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!