Follow

Do tej pory robiłem same niefajne rzeczy, teraz będę robić fajne

Dzięki kartko, jak ręką odjął

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!