Follow

Moja rodzinna miejscowość przeżyła w zeszłym roku prawdziwy rozkwit turystyczny.
Wybudowali promenadę, ludzie się pozjeżdżali, przyjechało pełno foodtrucków, porobili knajpy, więc też więcej miejsc pracy sezonowych.
Generalnie ekonomiści onanizują się do tych funny imaginary numbers.
Szkoda tylko, że porobili również parkingi, pod które powycinali drzewa. W tym zajebiste, wielkie klony, które od dzieciństwa minąłem setki razy.
Eh

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!