Follow

Powinien być jakiś obowiązek oznaczania opakowań, czy wyrzuca się opakowanie do plastików, czy do papierów, czy do mieszanych, czy może część tu, część tam.
Ułatwiłoby to życie i zwiększyło poprawność segregacji śmieci

@crusom +1, na razie dość niewielka część producentów oznacza opakowania swoich wyrobów

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!