Follow

@petros postawiłem URL shorter, ale w sumie nie wiem czy jest to jakoś bardzo potrzebne.
Skracacze się przydają, jak link jest wydrukowany i trzeba go przepisać, ale tak to mogą być imo zwykłe linki :p

URL jest dykowany na tagu, poniżej qrkodu. Dla tych, którzy nie mają skanerów - jest ich sporo.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!