Jeszcze 10 dni szkoły i spokój.
Będzie można bez przerwy programować jakieś głupoty, jeździć rowerem, jeść truskawki i grzebać w śmieciach.

Follow

@xue w C/C++ też czasem dłubie

Ale prawdziwi mężczyźni to tylko assembly a najlepiej od razu w maszynowym

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!