@robert_wolniak @seachdamh właśnie nigdy nie słyszałem to słowo. polski na pewno jest trudny, ale warto :D

@pronto okej rozumiem, myślałem że to oznacza że w przyszłości nie będę spać.😂

@seachdamh dziękuję! I mam pytanie, co to znaczy grajdołka?

cieszę się że jestem na fediverse z wami :)

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!