cieszę się że jestem na fediverse z wami :)

@seachdamh dziękuję! I mam pytanie, co to znaczy grajdołka?

@colton grajdołek (często używane w humorystycznym czy ironicznym zabarwieniu) to zdrobnienie od gradoł, można to przetłumaczyć chyba " boondocks ", "the boonies", "hole". Nie tak wulgarne i ofensywna jak shithole czy bumfuck. @robert_wolniak , ty się w sumie pewnie lepiej na tym znasz ode mnie :D

Follow

@seachdamh okej dzęki za tłumaczenie :)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!