cieszę się że jestem na fediverse z wami :)

Follow

@seachdamh dziękuję! I mam pytanie, co to znaczy grajdołka?

· · Web · 1 · 0 · 0

@colton grajdołek (często używane w humorystycznym czy ironicznym zabarwieniu) to zdrobnienie od gradoł, można to przetłumaczyć chyba " boondocks ", "the boonies", "hole". Nie tak wulgarne i ofensywna jak shithole czy bumfuck. @robert_wolniak , ty się w sumie pewnie lepiej na tym znasz ode mnie :D

@seachdamh @colton Trudno się nie zgodzić :) Ale rzadko używane słówko to jest.

Swoją drogą masakra :D W pracy swojej jestem jedynym Polakiem bo reszta to Ukraińcy mówiący po polsku, tutaj mamy kolegę uczącego się polskiego.

Chyba już wiem jak czują się native speakerzy angielskiego... xD

@robert_wolniak @seachdamh właśnie nigdy nie słyszałem to słowo. polski na pewno jest trudny, ale warto :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!