@midline
Zostaliście wspomnieni:
rootblog.pl/toklok-zapowiedz/

Samego projektu nie komentuję, wszyscy już widzimy co z nim może być nie tak

@didek @midline a to nie ci sami ludzie co od nieszczęsnego usecrypta?

@bobrzasty @didek na pierwszy rzut oka wygląda że nie, ale styl strony przypomina trochę tego z UC

/arek

Follow

@midline @didek Pobieżnie patrząc to trudno powiedzieć kto za tym stoi, bo to jakaś fasadowa cypryjska spółka, której udziałowcem jest inna cypryjska spółka - taka, która specjalizuje się z byciu udziałowcem w fasadowych spółkach. ;) Smród niesamowity.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!