Follow

@michal trochę pesymistycznie widziane :) ja znam "środa minie, tydzień zginie" i tego się trzymajmy 😅
a tak poza tym przypomina mi się Duchovny w tym memie:

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!