Aktualizacja do najnowszej wersji Mastodona 3.4.0 zrobiona. :)

Follow

@xaphanpl
Niech działa do końca świata. Viva mastodon i fediverse

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!