Tak siedząc u rodziców usłyszałem w radiu piosenkę Cleo i tak się zastanawiam, że w dzisiejszej poprawności słowa „chodzę dziś znów tobie po głowie” nie zostały uznane jako promocja znęcania się nad mężczyznami. 🤔

Follow

@xaphanpl
Bo Cleo ma za dobry PR i popularna jest, więc nikt by się nie odważył kij w mrowisko wsadzać , tak myślę. Lub po prostu nikt się plastikowym popem nie przejmuje.🤷🏻‍♂️

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!