Po prawej stronie strony schowana niespodzianka. 馃檪
Komunikator XMPP wbudowany w interfejs 101010. :)

@barszczyk w mobilnej przez przegl膮dark臋 te偶 dzia艂a. :)

@xaphanpl
A to super, nie wymaga dodatkowych wtyczek do FF?

@barszczyk Wystarczy czysta w miar臋 aktualna przegl膮darka.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!