Follow

Miło widzieć Polskę na liście krajów, które wyraziły dziś swoje poparcie. Dziękuję, Kraków i Warszawa.

m.facebook.com/events/44543693
m.facebook.com/events/93870430

P.S. policja była dziś brutalna jak zawsze, ale wróciłem do domu cały i zdrowy.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!