„Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19”

a zatem

„35% wpływów ze składek od reklam trafi do nowo powołanego funduszu i zostanie spożytkowane na kreację i produkcję nowoczesnych projektów medialnych, w tym budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych”


Odkryłem aplikację GpxPod w mojej instancji Nextcloud, teraz mogę przeglądać GPX tracki zgrane z mojego Amazfit Bip'a.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!