PeerTube jest otwartą platformą, z której od ponad roku korzystamy do publikacji naszych filmów. W tym odcinku i artykule opisujemy jego najważniejsze naszym zdaniem zalety. 🐙📺

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@arkadiusz_wieczorek Odsłuchane, fajnie wyszło i super, że propagujecie PeerTube. Pozdrawiam imiennika 😉

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!