Państwo z @iSecurePL@twitter.com upierali się, że ich strona jest zgodna z RODO, ale @UODOgov_pl@twitter.com przyznał nam rację, że jest inaczej ;)

Uważajcie, jakim specjalistom powierzacie swoje strony....

BTW, @iSecurePL@twitter.com - widzę, że w międzyczasie zmieniliście popup o RODO z pasywnego powiadomienia na OneTrusta. Ale w obecnej formie nadal nie jest to prawidłowo zbierana zgoda, bo jej wyrażenie jest łatwiejsze niż wyrażenie (art. 7 ust. 3 RODO)

Za to trudno jest teraz przeczytać politykę prywatności przed podjęciem decyzji... 🤦‍♂️

@midline
jezeli jest "odrzuc wszystko" to zwykle ma dla mnie priorytet przed czytaniem "polityki..."
Follow

@miklo @midline najlepiej u mnie się sprawdza reader mode, przy okazji lepiej się czyta tekst niż przy CSSie twórcy strony

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!