RT @macieJasinski@twitter.com

Dzisiaj dzięki @it_czas_dzialac@twitter.com, dowiedziałem się o istnieniu czegoś takiego jak F-Droid. Open-source'owe apki które robią to co mają robić i są pozbawione trackerów. Po tym podcaście mam ochotę wywalić całkowicie Google Play (i zainstalować Aurorę 😉)

youtube.com/watch?v=vLyH7yhd3N

🐦🔗: twitter.com/macieJasinski/stat

@midline po 6 latach użytkowania starego Iphona przerzuciłem się na Androida między innymi dzięki Waszemu podcastowi. Masto to też po części dzięki Wam.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!