Follow

Czas zacząć wymianę pasty na CPU i GPU w ThinkPadzie X200 :)

· · Web · 2 · 0 · 1

@arkadiusz_wieczorek Używasz coreboot'a? Tak sobie myślałem, żeby kupić laptopa, na którym coreboot działa i pobawić się trochę.

@hlukasz Planuję przeflashować do coreboot'a, ale czasu brak :< Natomiast z ciekawostek odkryłem, że w Manjaro jest dostęp do takiego serwisu jak `thinkfan` i można elegancko wyregulować prędkość wentylatorów :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!