Follow

„Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19”

a zatem

„35% wpływów ze składek od reklam trafi do nowo powołanego funduszu i zostanie spożytkowane na kreację i produkcję nowoczesnych projektów medialnych, w tym budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych”


· · Web · 3 · 0 · 3

@arkadiusz_wieczorek
"Pierwszym funduszem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, którego głównym zadaniem jest finansowanie świadczeń zdrowotnych. Zasili go 50% wpływów ze składek. Drugim funduszem jest Fundusz wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, którego działalność ukierunkowana będzie na wspieranie rozwoju mediów, promowanie dziedzictwa narodowego, polskiego dorobku kulturalnego i sportu, a także rozwoju radiofonii i kinematografii. Zasili go 35% wpływów ze składek. Trzecim funduszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, finansujący pilne prace konserwatorskie i restauratorskie, oraz roboty budowlane przy zabytkach. Zasili go 15% wpływów z zew składek. "

Skok na kasę i tyle. Nie jest jednak jeszcze tak, że media są faktycznie bez wyboru, bo projekt jest na etapie konsultacji społecznych. Z dużym prawdopodobieństwem zostanie odrzucony, chociażby dlatego, że pandemia ma się nijak do celów funduszu. To uzasadnienie jest kompletnie do bani. Chcę też powiedzieć, że media same doprowadziły do tej sytuacji, bo w dużej mierze to one nakręcały "pandemię" w społeczeństwie i w czasie faktycznych lockdownów cieszyły się z pików oglądalności i przychodów z reklam w Internecie. Praktycznie wszystkie media cyfrowe zanotowały wzrosty i promowanie pandemii było zwyczajnie opłacalne. Teraz wpadły w pułapkę własnej chciwości. Dobrze im tak. -.-

@siloam Oczywiście, jestem za opodatkowaniem, zwłaszcza ogromnych technologicznych gigantów oraz reklamodawców

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!