Follow

Odkryłem aplikację GpxPod w mojej instancji Nextcloud, teraz mogę przeglądać GPX tracki zgrane z mojego Amazfit Bip'a.

· · Web · 2 · 0 · 3

@arkadiusz_wieczorek no nieźle, sam się zastanawiałem jak rozgryźć swojego bipa.

Póki co leci wszystko na Amazfita i Stravę, ale mam teź planach exportowanie śladu do alternatyw.

Czy tam jest synchronizacja z zegarkiem albo coś podobnego czy wszystko z palca?

@xelot przygotowuje arytkuł na internet-czas-dzialac.pl/ o Mi Ficie i jego alternatywie GadgetBridge. Zbieram dane tą aplikacją i synchronizuje katalog aplikacji z Nextcloudem. Automatycznie po pobieraniu danych z zegarka, klient Nextclouda wykrywa zmianę w katalogu na telefonie i synchronizuje katalog na moim serwerze.

Tutaj trochę przedstawiłem jak to działa w praktyce z wizualizacją:

youtu.be/Ub-2S0cBvck?t=2169

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!