Follow

Mogę zdradzić, że najbliższy odcinek podcastu @midline Internet. Czas Działać! będzie o Fediverse :) Tutejsi użytkownicy na pewno będą zadowoleni :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!