No cześć, jestem tu nowy w tym fediverse. Tak piszę, choć nie wiem, czy do kogoś ta wiadomość dotrze

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!