dla nauczycieli szkół podstawowych. Może jeszcze nie wiecie, ale teraz już w klasach 7-8 SP wprowadzany jest Python. Oczywiście nie Flask, Django czy fast API, nie dekoratory ani nie lambda ;-) Proste for czy if to już bywa wyzwanie. Aby dobrze nauczyć nauczycieli, też potrzeba specyficznego podejścia.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!