Tak się pochwalę - PTI przyznało mojej książce tytuł 2 miejsca w konkursie na najlepszą polską
książkę informatyczną roku 2022.

Normalnie od tych odsetek, co to mi je BANK da, to aż nie wiem, czy szampana, czy kawior zamawiać....

W związku ze złożeniem w Sejmie ustaw dotyczących zmian w edukacji i skierowaniem ich do prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz planem szybkiego procedowania mimo protestów wielu środowisk nauczycielskich, uczniowskich i rodzicielskich, organizacji społecznych oraz samorządów, Nauczyciele Roku wyrażają stanowczy sprzeciw .... @jaczad @rysiek

Jednak systemy Windows potrafią dawać człowiekowi pracę ;-)

Wszystkich moich znajomych zapraszam 10 września na Warszawskie Targi Książki - namiot 6F.

Cytat pewnego profesora, doradcy pewnego ministra: Dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie.😂

, - Taki projekcik API, które w bazie 4 000 000 (4 milionów) sieci IP/16 będzie wyszukiwać, czy podany CIDR się gdzieś zawiera. Wyniki niezłe - 50 IP sprawdza < 0.02 sekundy ;-) - ktoś szuka programisty Python'a?

dla nauczycieli szkół podstawowych. Może jeszcze nie wiecie, ale teraz już w klasach 7-8 SP wprowadzany jest Python. Oczywiście nie Flask, Django czy fast API, nie dekoratory ani nie lambda ;-) Proste for czy if to już bywa wyzwanie. Aby dobrze nauczyć nauczycieli, też potrzeba specyficznego podejścia.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!