Follow

Byłem na poczcie polskiej. Przez przypadek rozmowa o HiT. Pani w okienku mówi: 95% kupujących to ludzie 60+....

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!