Follow

Moi drodzy na 101010.pl!
Wszyscy się tu bawimy , myślę że całkiem dobrze, ale chyba o tym zapominamy, że utrzymanie serwera to nie tylko poświęcony czas, ale i realny koszt.

Wychodzi na to, ze Krzysiek z własnej kieszeni sponsoruje nam przyjemne marnowanie tu czasu.

LINK: 101010.pl/about/more#dotacje

p.s.
Ja właśnie wpłaciłem -> a TY?

· · Web · 1 · 2 · 6
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!