Follow

Każdy dzień przynosi nowe efekty. Oto moje dzieci: układ mechatroniczny i biblioteka do jego obsługi. - opis na stronie pytechbrain.edu.pl - teraz szybki test i efekt działania w jednym - a przy tej okazji już w przyszłym tygodniu kilka nowych elementów.. 0.8.2 już się pisze.... i changelog też.

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!